Stay Updated,
Follow us ...

nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief


Disclaimer

Onze adviezen in woord en geschrift met betrekking tot technische toepassing gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Zij ontslaan derden niet van de verplichting de door ons geleverde producten en systemen op hun geschiktheid voor de beoogde procedes en doeleinden te controleren. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controle mogelijkheden. Zij vallen derhalve niet onder onze verantwoordelijkheid.

Vanzelfsprekend zijn de gegevens naar beste weten opgesteld en correct op de dag van afgifte. Wij behouden ons het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Bij het raadplegen van deze tool dient men zich er daarom steeds van te vergewissen of de informatie nog up-to-date is.

Al onze overeenkomsten, aanbiedingen, leveringen en uitvoeringen geschieden op basis van onze Algemene Voorwaarden gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Dordrecht in Nederland.

COPYRIGHT © 2016 BOLIDT KUNSTSTOFTOEPASSING B.V. ALL RIGHTS RESERVED.

Esthec home